WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 28.10.2014r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXXIV SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

w dniu 28 października  2014r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 23 września 2014r.
 4. Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy.
 5. Podsumowanie VI Kadencji Rady Gminy
  1. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres 2010 – 2014.
  2. Sprawozdanie z działalności Rady za okres  2010 – 2014
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7.  Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 23.09.2014r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał :
 • w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 (projekt nr OR..0006.XXXIV.165.2014),
 • w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba w Lubrzy. (projekt nr OR..0006.XXXIV.166.2014),
 • w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie (projekt nr OR..0006.XXXIV.167.2014),
 • w sprawie zmiany uchwały nr XX/164/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (projekt nr OR..0006.XXXIV.168.2014),
 • w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2014. (projekt nr OR..0006.XXXIV.169.2014),
 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej ( projekt nr OR.0006.XXXIV.170.2014),
 • w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza. ( projekt nr OR.0006.XXXIV.171.2014),
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części wsi Trzebina. ( projekt nr OR.0006.XXXIV.172.2014).
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

                         Przewodniczący

                                                  Rady Gminy Lubrza

                                                             Elżbieta Szwadowska

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1000 | 30613 | 3387271
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera