WYBIERZ JĘZYK:

Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Nazwa sprawy: 

Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Gminy w Lubrzy, 48-231 Lubrza, ul. Wolności 73, Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, I piętro, pokój    nr 103,    tel. 77 4074669, fax 77 4074651, e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7:00-15:00.

Wymagane dokumenty:


 

1. Wniosek o rozpatrzenie reklamacji.
2. Ważny dokument tożsamości.

Opłaty:
 

Nie pobiera się.
 

Termin załatwienia sprawy:


 

Do 3 dni

Tryb odwoławczy: 

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Skargę wnosi się do Sądu Rejonowego w Prudniku za pośrednictwem Wójta Gminy Lubrza.

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz.941)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (tekst jednolity z 2012r. Dz. U. poz. 1282 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267 )  

Informacje
dodatkowe:


 

 

Każdy może wnieść do Wójta  reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:

-      pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców;

-      wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania;

-      niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców;

-      ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy

 

Reklamację wnosi się pisemnie  lub ustnie do protokołu.

 Opracowała:   Dorota Żegleń

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 360 | 33598 | 3390256
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera