WYBIERZ JĘZYK:

Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O

                   

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa

inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu:

"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", pn.:

"Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203"

mająca na celu

poprawę bezpieczeństwa, zwiększenia płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego

połączenia komunikacyjnego z drogą wojewódzką W 414 oraz drogą krajową K 40

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020