WYBIERZ JĘZYK:

Kadencja 2018-2023

PDFgłosowanie uchwały nr V.28.2019.pdf Uchwały Rady Gminy Lubrza kadencja 2018-2013

L.p Numer i data Uchwały w sprawie do pobrania status głosowanie informacje
1.

Nr I/1/2018
z dnia 21 listopada 2018r.  

Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr I.1.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf

 
obowiązujący tajne

 
 
2 Nr I/2/2018
z dnia 21 listopada 2018r.

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza


PDFUchwała Nr I.2.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf
 
obowiązujący tajne  
3 Nr I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

  powołania stałych komisji rady gminy.

obowiązujący PDFgłosowanie Uchwały Nr I.3.2018 z dn. 21.11.2018r..pdf
 
   
4 Nr I/4/2018
z dnia 21 listopada 2018r.
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
PDFUchwała Nr I.4.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie Uchwały Nr I.4.2018 z dn. 21.11.2018r..pdf  
5. Nr I/5/2018
z dnia 21 listopada 2018r.
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza.
PDFUchwała Nr I.5.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwała Nr I.5.2018 z dn. 21.11.2018r..pdf
 
 
6. Nr II/6/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.
Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2019 rok PDFUchwała nr II.6.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.6.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
7. Nr II/7/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny
i Seniora

PDFUchwała nr II.7.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.7.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
8. Nr II/8/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2019r.

PDFUchwała nr II.8.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 

obowiązujący

zmieniona Uchwałą Nr V/28/2019 z dn. 25.03.2019r.

PDFgłosowanie uchwały nr II.8.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
9 Nr II/9/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019r.

PDFUchwała nr II.9.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.9.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
10 Nr II/10/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza

PDFUchwała nr II.10.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.10.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik
Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3611)
11 Nr II/11/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018 r.

PDFUchwała nr II.11.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.11.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.01.2019r. poz.12)
12 Nr II/12/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała nr II.12.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.12.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
13 Nr II/13/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr II.13.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
uchylona uchwałą nr III/21/2019 z dn. 25.01.2019r. PDFgłosowanie uchwały nr II.13.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
14 Nr II/14/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr II.14.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.14.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3612)
15 Nr II/15/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku , pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr II.15.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.15.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3613)
16 Nr II/16/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

PDFUchwała nr II.16.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.16.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3614)
17 Nr II/17/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

PDFUchwała nr II.17.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.17.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
18 Nr II/18/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

    uchwalenia budżetu    Gminy Lubrza na 2019 rok

PDFUchwała nr II.18.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.18.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 15.01.2019r. poz. 244)
19 Nr III/19/2019
z dnia 25 stycznia 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała nr III.19.2019 z dnia 25 stycznia 2019r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr III.19.2019 z dn. 25.01.2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 6.02.2019r. poz. 493)
20 Nr III/20/2019
z dnia 25 stycznia 2019r.
zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr III.20.2019 z dnia 25 stycznia 2019r..pdf
 
obowiązujący
PDFgłosowanie uchwały nr III.20.2019 z dn. 25.01.2019r..pdf
 
 
21 Nr III/21/2019
z dnia 25 stycznia 2019r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr III.21.2019 z dnia 25 stycznia 2019r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr III.21.2019 z dn. 25.01.2019r..pdf

 
 
22 Nr IV/22/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za  korzystanie z  wychowania przedszkolnego                         w publicznych przedszkolach  prowadzonych  przez Gminę  Lubrza PDFUchwała Nr IV.22.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Zmieniona uchwałą nr VIII/54/2019 z dn. 28.06.2019r

PDFgłosowanie uchwały nr IV.22.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 5.03.2019r. poz. 860)
23 Nr IV/23/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności PDFUchwała Nr IV.23.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IV.23.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 5.03.2019r. poz. 861)
24 Nr IV/24/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2019 PDFUchwała Nr IV.24.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr IV.24.2019.pdf
 
 
25 Nr IV/25/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji PDFUchwała Nr IV.25.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IV.25.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 5.03.2019r. poz. 862)
26 Nr IV/26/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r. PDFUchwała Nr IV.26.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr IV.26.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.12.03.2019r. poz. 1006)
27 Nr IV/27/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr IV.27.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr IV.27.2019.pdf
 
 
28 Nr V/28/2019
z dnia 25 marca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2015r.  PDFUchwała Nr V.28.2019 z dnia 25 marca 2019r..pdf
 
obowiązujący  
 PDFgłosowanie uchwały nr V.28.2019.pdf

 
 
29 Nr V/29/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy PDFUchwała Nr V.29.2019 z dnia 25 marca 2019r..pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego  PDFgłosowanie uchwały nr V.29.2019.pdf

 
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1146)
30 Nr V/30/2019
z dnia 25 marca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała Nr V.30.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr V.30.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1147)
31 Nr V/31/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących  z grupami obejmującymi  dzieci 6 letnie i dzieci młodsze PDFUchwała Nr V.31.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr V.31.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1148)
32 Nr V/32/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019 PDFUchwała Nr V.32.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.32.2019.pdf
 
 
33 Nr V/33/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na minikoparkę dla  Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy PDFUchwała Nr V.33.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.33.2019.pdf
 
 
34 Nr V/34/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie udzielania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła w Prężynie PDFUchwała Nr V.34.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.34.2019.pdf
 
 
35 Nr V/35/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r. PDFUchwała Nr V.35.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.35.2019.pdf
 
 
36 Nr V/36/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr V.36.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.36.2019.pdf
 
 
37 Nr V/37/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr V.37.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

utraciła moc na podst. Uchwały Nr IX/61/2019 z dn. 9.07.2019r.

PDFgłosowanie uchwały nr V.37.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1149)
38 Nr V/38/2019
z dnia 25 marca 2019r.
sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

PDFUchwała Nr V.38.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

utraciła moc na podst. Uchwały Nr IX/62/2019 z dn. 9.07.2019r.

PDFgłosowanie uchwały nr V.38.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1150)
39 Nr VI/39/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lubrza do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach
PDFUchwała Nr VI.39.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
 
Uchylona Uchwałą Nr VII/45/2019 z dn. 11.06.2019r. PDFgłosowanie uchwały nr VI.39.2019.pdf
 
 
40 Nr VI/40/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r. PDFUchwała Nr VI.40.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VI.40.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.7.05.2019r. poz. 1720)
41 Nr VI/41/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr VI.41.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VI.41.2019.pdf
 
 
42 Nr VI/42/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubrzy
PDFUchwała Nr VI.42.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VI.42.2019.pdf
 
 
 
43 Nr VI/43/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność
Gminy Lubrza oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy
PDFUchwała Nr VI.43.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr VI.43.2019.pdf

 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.04.2019r. poz. 1641)
44 Nr VI/44/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie
PDFUchwała Nr VI.44.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr VI.44.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.04.2019r. poz. 1642)
45 Nr VII/45/2019
z dnia 11 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lubrza do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PDFUchwała Nr VII.45.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VII.45.2019.pdf
 
 
46 Nr VII/46/2019
z dnia 11 czerwca 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała Nr VII.46.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFUchwała Nr VII.46.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf
 
 
47 Nr VII/47/2019
z dnia 11 czerwca 2019r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

 

PDFUchwała Nr VII.47.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VII.47.2019.pdf
 
 
48 Nr VIII/48/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie nie udzielenia Wójtowi Gminy Lubrza wotum zaufania

PDFUchwała Nr VIII.48.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.48.2019.pdf
 
 
49 Nr VIII/49/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza
za 2018r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
PDFUchwała Nr VIII.49.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.49.2019.pdf
 
 
50 Nr VIII/50/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2018 r. PDFUchwała Nr VIII.50.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.50.2019.pdf
 
 
51 Nr VIII/51/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądowych  na kadencję 2020 – 2023 PDFUchwała Nr VIII.51.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.51.2019.pdf
 
 
52 Nr VIII/52/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku PDFUchwała Nr VIII.52.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.52.2019.pdf
 
 
53 Nr VIII/53/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji
o kandydatach na ławników 
PDFUchwała Nr VIII.53.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.53.2019.pdf
 
 
54 Nr VIII/54/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  prowadzonych przez Gminę  Lubrza
PDFUchwała Nr VIII.54.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.54.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.8.07.2019r. poz. 2343)
55 Nr VIII/55/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2019r.

PDFUchwała Nr VIII.55.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.55.2019.pdf
 
 
 
56 Nr VIII/56/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr VIII.56.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.56.2019.pdf
 
 
 
57 Nr VIII/57/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza PDFUchwała Nr VIII.57.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.57.2019.pdf
 
 
 
58 Nr VIII/58/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XXXVI/259/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018r w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza
PDFUchwała Nr VIII.58.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.58.2019.pdf
 
 
 
59 Nr VIII/59/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na Uchwałę Nr VI/43/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Lubrza oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
PDFUchwała Nr VIII.59.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.59.2019.pdf
 
 
60 Nr VIII/60/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargoweg i zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat PDFUchwała Nr VIII.60.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.60.2019.pdf
 
 
61 Nr IX/61/2019
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała Nr IX.61.2019 z dnia 9 lipca 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IX.61.2019..pdf Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.12.07.2019r. poz. 2392)
62 Nr IX/62/2019
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr IX.62.2019 z dnia 9 lipca 2019r..pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IX.62.2019.pdf Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.12.07.2019r. poz. 2393)
63 Nr IX/63/2019
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała Nr IX.63.2019 z dnia 9 lipca 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IX.63.2019.pdf Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.17.07.2019r. poz. 2462)
64 Nr IX/64/2019
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr IX.64.2019 z dnia 9 lipca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr IX.64.2019.pdf  
65 Nr X/65/2019
z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Lubrza a Powiatem Prudnickim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

PDFUchwała Nr X.65.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr x.65.2019.pdf
 
 
66 Nr X/66/2019
z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej;

PDFUchwała Nr X.66.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr x.66.2019.pdf
 
 
67 Nr X/67/2019
z dnia 19 lipca 2019r.
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Prudnickiemu w 2020r. pomocy finansowej   PDFUchwała Nr X.67.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr x.67.2019.pdf
 
 
68 Nr X/68/2019
z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie powierzenia spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr X.68.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr x.68.2019.pdf
 
 
69 Nr X/69/2019
z dnia 19 lipca 2019r.
w sprawie  zmian budżetu Gminy Lubrza  na  2019 rok; PDFUchwała Nr X.69.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr x.69.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.26.07.2019r. poz. 2510)
70 Nr X/70/2019
z dnia 19 lipca 2019r.
zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr X.70.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr x.70.2019.pdf
 
 
71 Nr X/71/2019
z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubrza, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

PDFUchwała Nr X.71.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
 
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr x.71.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 22.07.2019r. poz. 2485)
             

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1009 | 26591 | 3441764
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera