WYBIERZ JĘZYK:

Uchwała Nr XXIV/199/05

UCHWAŁA nr XXIV/199/05
RADY GMINY W LUBRZY
z dnia 19 grudnia 2005 r.
 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy.
 
 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 i z 2005 r. Nr 172, poz.1441) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, zm. Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039 Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966; z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291, Nr 281, poz.2782 oraz z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484) Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co następuje:
 
 
 
§ 1.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności
     gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,
2) nowo nabyte grunty, budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności
    gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,
3) grunty, budynki i budowle, w przypadku rozpoczęcia wykorzystywania ich do
     prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, będące w jego posiadaniu, lecz         
    wcześniej niewykorzystywane do prowadzenia działalności, pod warunkiem poniesienia
    nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem, bądź rozbudową
    przedsiębiorstwa.
 
2.Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, których budowa   
   została rozpoczęta po wejściu w życie uchwały.
3.Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uważa się grunty, budynki i budowle nabyte po  
   wejściu w życie uchwały.
 
§ 2.
1. Wysokość zwolnienia z podatku od nieruchomości wymienionych w § 1
wynosi:
            1) w 1 roku prowadzenia działalności 80 % podatku
            2) w 2 roku prowadzenia działalności 70 % podatku
            3) w 3 roku prowadzenia działalności 50 % podatku.
 
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości powierzchnie budynków lub ich części, 
   powierzchnie gruntów oraz budowle związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorców, rozpoczynających działalność gospodarczą oraz tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Lubrza.           
 
§3.
1.Wysokość zwolnienia z podatku od nieruchomości wymienionego w § 2 wynosi:
            1) 20 % podatku za utworzenie 3 miejsc pracy przez okres 2 lat
            2) 30 % podatku za utworzenie od 4 do10 miejsc pracy przez okres 3 lat
            3) 40% podatku za utworzenie od 11 do 15 miejsc pracy przez okres 4 lat
            4) 50 % podatku za utworzenie więcej niż 15 miejsc pracy przez okres 5 lat.
 
2.Zatrudnienie,o którym mowa w § 2,dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na  
 podstawie umowy o pracę i zameldowanych na stałe na terenie Gminy Lubrza.
 
§4.
1.Warunkiem skorzystania ze zwolnień, o których mowa w § 1 i2,jest przedłożenie
przez przedsiębiorcę, w terminie do 2 miesięcy od dnia oddania nowej inwestycji do użytku lub utworzenia nowych miejsc pracy dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uprawniających do objęcia zwolnieniem.
 
2.Przedsiębiorca może ubiegać się tylko o jedno z dwóch rodzajów zwolnienia.
 
§5.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie winien przedłożyć:
            1) deklarację na podatek od nieruchomości lub informację o nieruchomościach
            2) potwierdzone przez ZUS zgłoszenie pracowników do ubezpieczenia społecznego     
               (formularz ZUS ZUA),
            3) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z  
               Krajowego Rejestru Sądowego,
            4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis wydane przedsiębiorcy przez
                organy udzielające pomocy
            5)informację dotyczącą nowych inwestycji -zawiadomienie o zakończeniu budowy   
               składane do organu nadzoru budowlanego.
2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, o których mowa w uchwale, następują od  
    miesiąca następnego po miesiącu w którym przedsiębiorca złożył wniosek o zwolnienie
    z podatku i spełnił wszystkie warunki określone w uchwale.
 
§6.
1. Zwolnienia w podatku od nieruchomości przewidziane w niniejszej uchwale
stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji WE 69/2001 w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz.WE Nr 10  z 13 stycznia 2001 r.).
2. Maksymalna wielkość zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielona przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z inną pomocą de minimis udzieloną
     przedsiębiorcy w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat,nie może
    przekroczyć kwoty 100 tys.euro.
 
§7.
1. W przypadku utraty warunków do zwolnienia wymienionego § 1 i 3 przedsiębiorca jest     
   zobowiązany do pisemnego powiadomienia organu podatkowego w terminie 14 dni od  
   powstania okoliczności powodującej utratę prawa do zwolnienia.
 W tym przypadku przedsiębiorca traci zwolnienie poczynając od miesiąca następnego
 po miesiącu, w którym nastąpiła utrata zwolnienia.
2. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia organu
podatkowego o utracie warunków do zwolnienia lub wprowadził organ podatkowy w błąd, traci prawo do tego zwolnienia, a przedsiębiorcy zostanie przypisany wcześniej zwolniony podatek wraz z odsetkami, poczynając od początku roku w którym utracił prawo do zwolnienia.
3. Nie przedstawienie dokumentów o których mowa w § 5 w terminie, określonym w § 4  
    powoduje utratę prawa do zwolnienia poczynając od miesiąca następnego po upływie
    terminu złożenia dokumentacji.
4. Przedsiębiorca nie nabywa prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości
    w przypadku zalegania z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec Gminy Lubrza.
 
§ 8.
Uchwała ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2006 r.
 
§ 9.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
 
§ 10.
Traci moc uchwała Nr VI/53/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia  24 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
                       
Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1504 | 47428 | 3404086
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera