WYBIERZ JĘZYK:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


UWAGA
Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracownikówZ dniem 1 września 2012 r. ulegną zmianie, na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205, poz. 1206) warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.


Wymagane dokumenty:


Wniosek do Wójta Gminy Lubrza o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym egzaminu.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem, zgodnie
z wymogiem art. 76a kodeksu postępowania administracyjnego, kopie :

 • dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
 • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • aneksów do umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, jeżeli zostały wprowadzone,
 • świadectwa pracy młodocianego pracownika – jeżeli zostało wystawione,
 • dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
 • w przypadku zmiany pracodawcy - świadectwa pracy młodocianego pracownika, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę,
 • w przypadku gdy wnioskodawcą jest spółka – dokumentów potwierdzających upoważnienie do występowania w imieniu spółki osoby podpisującej wniosek – odpis KRS, umowę spółki.

Uwaga:

Zgodnie z art. 76 a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez:

 • notariusza, albo
 • występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego: adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,
 • organ, który wydał dokument urzędowy.


DOKUMENTY POTWIERDZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ WNIOSKODAWCĘ NIE BEDĄ AKCEPTOWANE.


Ponadto w związku z tym iż  w art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane przy ubieganiu się o taką pomoc, to jest:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;

3) do wniosku należy załączyć sprawozdanie finansowe wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

UWAGA :

Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311).
Do czasu dostarczenia przez pracodawcę wymienionych dokumentów, pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia  nie może być udzielone (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).


Opłaty:

Nie pobiera się.


Podstawa Prawna:
1. Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków,
w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, zm. z 2002 r. Nr 197, poz. 1663, z 2004 r. Nr 224, poz. 2274, z 2005 r. Nr 53, poz. 472).
4.Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 988; Dz.U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 ze zm.).
5. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 144, poz. 903).
7. Rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza
w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 215, poz. 1820).
8. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.L 379 z 28.12.2006);pomoc de minimis w przemyśle i usługach.
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Załączniki:

DOCdofinansowanie informacja dla pracodawców.doc

DOCmłodociani - wniosek.doc

DOCXoświadczenie deminimis.docx

DOCOświadczenie rachunkowość.doc

DOCOświadczenie SHRIMP.doc

XLSformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (1).xls

DOCXOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.docx

DOCXOświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.docx
 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 835 | 32209 | 3388867
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera