WYBIERZ JĘZYK:

Zbiór aktów prawa miejscowegoZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
 
Lp. Nr i data aktu prawa miejscowego

W sprawie

Do pobrania

Nr i poz.  w          Dzienniku  Urzędowym Województwa Opolskiego

 
1 Uchwała nr XXVIII/230/2002 Rady Gminy Lubrza z 27 marca 2002r. uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących

utraciła moc na podst.uchwały Nr XII/85/2015 z dn. 9.12.2015r.

PDFUchwała nr XXVIII.230.2002 z 27 marca 2002r..pdf z 2002r. Nr 45 poz.630  
2 Uchwała nr V/41/03 Rady Gminy Lubrza z 29 kwietnia 2003r.

uchwalenia Statutu Gminy Lubrza

utraciła moc na podst.uchwały Nr XXVI/201/2013 z dn. 27.09.2013r.

PDFUchwała nr V.41.03 z dn.29.04.2003r..pdf z 2003r. Nr 51 poz.1041  
3 Uchwała nr V/49/03 Rady Gminy Lubrza z 24 czerwca 2003r. w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Lubrza zmieniona uchwałą Nr XXXV/250/2018 z dn. 20.09.2018r. PDFUchwała nr VI.49.03 z 24 czerwca 2003r..pdf z 2003r. Nr 51 poz.10  
4 Uchwała nr VI/52/03 Rady Gminy Lubrza z 24 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych PDFuchwała nr VI.52.03. z dn.29.04.2003r..pdf z 2003r. Nr 55 poz.1077  
5 Uchwała nr VIII/75/03 Rady Gminy Lubrza z 23 października 2003r. określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata - utracila moc na podst. uchwały nr XXI/165/2013 z dn.22 marca 2013r. PDFUchwała nr VIII.75.03 z dn. 23.10.2003r..pdf z 2004r. Nr 6 poz.118  
6 Uchwała nr XV/127/04 Rady Gminy Lubrza z 16 września 2004r. ustalenia wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych PDFUchwała nr XV.127.04 z dn. 16.09.2004r..pdf z 2004r. Nr 70 poz.1874  
7 Uchwała nr XII/104/04 Rady Gminy Lubrza z 22 kwietnia 2004r. zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu PDFUchwała nr XII.104.04 z dn. 22.04.2004r..pdf z 2004r. Nr 52 poz.1466  
8 Uchwała nr XII/107/04 Rady Gminy Lubrza z 22 kwietnia 2004r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina  PDFUchwała Nr XII.107.04 z dnia 22.04.2004r..pdf z 2004 nr 45 poz.1306  
9 Uchwała nr XIII/119/04 Rady Gminy Lubrza z 8 czerwca 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramachjednego etatu PDFUchwała nr XIII.119.04 z dn. 08.06.2004r..pdf z 2004r. Nr 52 poz.1467  
10 Uchwała nr XX/172/05 Rady Gminy Lubrza z 31 maja 2005r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wieś Prężynka - tereny przemysłowe- zmieniona uchwałą  nr IX/87/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29.11.2011r. PDFUchwała Nr XX.172.05 z dnia 31.05.2005r..pdf z 2005r. Nr 50 poz.1508  
11 Uchwała Nr XXVI/225/06 Rady Gminy Lubrza z 12 kwietnia 2006r. pozbawienia kategorii drogi gminnej PDFUchwała nr XXVI.225.06 z 12 kwietnia 2006r..pdf z 2006r. Nr 33 poz.1122  
12 Uchwała Nr XXVI/226/06 Rady Gminy Lubrza z 12 kwietnia 2006r. pozbawienia kategorii drogi gminnej PDFUchwała nr XXVI.226.06 z 12 kwietnia 2006r..pdf z 2006r. Nr 33 poz.1123  
13 Zarządzenie nr 346/2006 Wójta Gminy Lubrza z dnia 16 października 2006r. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubrza PDFZarządzenie nr 346.2006 z dn.16.10.2006r..pdf z 2006r. Nr 78 poz.2377  
14 Uchwała Nr III/17/07 Rady Gminy Lubrza z 7 lutego 2007r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza - utracila moc na podst. uchwały nr XXI/170/2013 z dn.22 marca 2013r. PDFUchwała nr III.17.07 z dn.07.02.2007r..pdf

z 2007r. Nr 20    poz.910

 
15. Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy Lubrza z 25 kwietnia 2007r. regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała nr V.31.07 z dn.25.04.2007r..pdf z 2007r. Nr 41 poz.1485  
16. Uchwała Nr V/34/07 Rady Gminy Lubrza z 25 kwietnia 2007r. podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli PDFUchwała nr V.34.07 z dn. 25.04.2007r..pdf z 2007r. Nr 40 poz.1496  
17. Uchwała Nr V/35/07 Rady Gminy Lubrza z 25 kwietnia  2007r. określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli PDFUchwała nr V.35.07 z dn.25.04.2007r..pdf z 2007r. Nr 37 poz.1411  
18. Uchwała Nr VI/42/07 Rady Gminy Lubrza z 29 czerwca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała nr VI.42.07 z dn. 29.06.2007r..pdf z 2007r. Nr 55 poz.1749  
19. Uchwała Nr XI/84/08 Rady Gminy Lubrza  z 28 lutego 2008r. zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki - zmieniona uchwałą Rady Gminy Lubrza nr XIII/92/08 z dn.30.04.2008r. PDFUchwała nr XI.84.08 z dn. 28.02.2008r..pdf z 2008r. Nr 36 poz.1292  
20. Uchwała Nr XIII/92/2008 Rady Gminy Lubrza z 30 kwietnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki PDFUchwała nr XIII.92.2008 z dn.30.04.2008r..pdf z 2008r. Nr 36 poz.1294  
21. Uchwała NrXIII/94/2008 Rady Gminy Lubrza z 30 kwietnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata - utracila moc na podst. uchwały nr XXI/165/2013 z dn.22 marca 2013r. PDFUchwała nr XIII.94.08 z dn.30.04.2008r..pdf z 2008r. Nr 38 poz.1337  
22. Uchwała NrXVI/123/08 Rady Gminy Lubrza z 5 września 2008r. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych PDFUchwała nr XVI.123.08 z dn.05.09.2008r..pdf z 2008r. Nr 74, poz.1909  
23. Uchwała Nr XXI/151/09 Rady Gminy Lubrza z 24 kwietnia 2009r. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania-  utraciła moc na podst.uchwały Nr XX/163/2013 z dn. 28.02.2013r. PDFUchwała nr XXI.151.09 z dn.24.04.2009r..pdf z 2009r. Nr 42 poz.740  
24. Uchwała Nr XXI/152/09 Rady Gminy Lubrza z 25 kwietnia 2009r. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza zmieniona uchwałą Nr XXVI/202/2013 z dn. 27.09.2013r. oraz uchwałą Nr XXXV/251/2018 z dn. 20.09.2018r. PDFUchwała nr XXI.152.09 z dn.24.04.2009r..pdf z 2009r. Nr 42 poz.741  
25.

Uchwała Nr XXIII/166/09 Rady Gminy Lubrza z 29 września 2009r.

nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubrza PDFUchwała nr XXIII.166.09 z dn. 29.09.2009r..pdf z 2009r. Nr 98 poz.1368  
26. Uchwała Nr XXIII/170/09 Rady Gminy Lubrza z 29 września 2009r. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej PDFUchwała nr XXIII.170.09 z dn. 29.09.2009r..pdf z 2009r. Nr 98 poz.1369  
27. Uchwała Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z 29 września 2009r. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza - zmieniona uchwałą Rady Gminy Lubrza nr XXVI/188/09 z 29 grudnia 2009r., uchwałą Rady Gminy Lubrza nr XIV/119/2012 z 27 czerwca 2012r., nr XXXIV/242/2018 z 14 czerwca 2018r.- UTRACIŁA MOC na podst. Uchwały Nr XXXV/252/2018 z dn. 20.09.2018r. PDFUchwała nr XXIII.171.09 z dn. 29.09.2009r..pdf z 2010r. Nr 16 poz.239  
28. Uchwała Nr XXIII/173/09 Rady Gminy Lubrza z 29 września 2009r. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych PDFUchwała nr XXIII.173.09 z dn. 29.09.2009r..pdf z 2009r. Nr 98 poz. 1370  
29. Uchwała Nr XXIII/174/09 Rady Gminy Lubrza z 29 września 2009r. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych PDFUchwała nr XXIII.174.09 z dn. 29.09.2009r..pdf z 2009r. Nr 98 poz. 1371  
30. Uchwała Nr XXV/185/09 Rady Gminy Lubrza z 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony - utracila moc na podst. uchwały nr XXI/165/2013 z dn.22 marca 2013r. PDFUchwała nr XXV.185.09 z dn. 26.11.2009r..pdf z 2009r. Nr 118 poz.1794  
31 Uchwała Nr XXVI/188/09 Rady Gminy Lubrza z 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29.09.2009 roku w sprawie okreslenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnieńz obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza -zmieniona uchwałą nr XIV/119/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r. PDFUchwała nr XXVI.188.09 z dn. 29.12.2009r..pdf z 2010r. Nr 16 poz.240  
32. Uchwała Nr XXIX/208/2010 Rady Gminy Lubrza z 30 kwietnia 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2010 - 2014 PDFUchwała nr XXIX.208.2010 z dn. 30.04.2010r..pdf z 2010r. Nr 67 poz.870  
33. Uchwała Nr XXX/215/2010 Rady Gminy Lubrza z 29 czerwca 2010r. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym PDFUchwała nr XXX.215.2010 z dn.29.06.2010r..pdf z 2010r. Nr 86 poz.1027  
34 Uchwała Nr XXXI/220/2010 Rady Gminy Lubrza z 30 września 2010r. podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli PDFUchwała nr XXXI.220.2010 z dn.30.09.2010r..pdf z 2010r. Nr 128 poz.1456  
35. Uchwała Nr XXXI/227/2010 Rady Gminy Lubrza z 30 września 2010r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubrza i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do ich udzielania PDFUchwała nr XXXI.227.2010 z dn. 30.09.2010r..pdf z 2010r. Nr 128 poz.1457  
36. Uchwała Nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z 15 października 2010r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zmieniona uchwałą Rady Gminy Lubrza nr  III/21/2011 z dn.26 stycznia 2011r. i uchwałą Rady Gminy Lubrza nr XV/131/2012 z dnia 14 września 2012r. oraz uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr X/56/2015 z dn. 21.09.2015r.raz uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XXXV/253/2018 z dn. 20.09.2018r. PDFUchwała nr XXXII.232.2010 z dn. 15.10.2010r..pdf
 
z 2010r. Nr 135 poz.1567  
akt posiada tekst jednolity
( Uchwała Nr XXIX/194/2017 z dn. 31.10.2017r.)
PDFUchwała Nr XXIX.194.2017 z dnia 31 października 2017r..pdf
 
Dz. Urz Woj. Opolskiego poz. 2735 z dn. 6.11.2017r. z 2018r. 
37. Uchwała Nr III/15/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza. PDFUCHWAŁA Nr III-15-2011 z dn. 26.01.2011r..pdf  z 2011r. Nr 26 poz.323  
38. Uchwała Nr III/16/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC PDFUCHWAŁA Nr III-16-2011 z dn. 26.01.2011r..pdf  z 2011r. Nr 22 poz.363  
39. Uchwała Nr III/21/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniającą Uchwałę nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 października 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza. PDFUCHWAŁA Nr III-21-2011 z dn. 26.01.2011r..pdf akt pierwotny posiada tekst jednolity  z 2011r. Nr 26 poz.324  
40. Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/75/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 23 października 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.- utracila moc na podst. uchwały nr XXI/165/2013 z dn.22 marca 2013r. PDFUCHWAŁA nr IV-29-2011 z dn. 2011-02-23.pdf  z 2011r. Nr 41 poz.514  
41. Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA nr V-34-2011 z dn. 27.04.2011r..pdf  z 2011r. Nr 62 poz.792  
42. Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania- zmieniona uchwałą nr VI/50/2011 Rady Gminy Lubrza z dn.28.06.2011r. Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/64/2015 z dn. 28.10.2015r. PDFUchwala nr V-38-2011 z dn. 27.04.2011r..pdf  z 2011r. Nr 76 poz.947  
43. Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r.   w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Dytmarowie. PDFUCHWAŁA nr V-39-2011 z dn. 27.04.2011r..pdf  z 2011r. Nr 69 poz.868  
44. Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubrza PDFUCHWAŁA nr VI-48-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf  z 2011r. Nr 82 poz.1076  
45. Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lubrza.utraciła moc na podst.uchwały Nr XXXII/275/2014 z dn. 17.06.2014r. PDFUCHWAŁA nr VI-49-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf  z z 2011r. Nr 82 poz.1077  
46. Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. PDFUCHWAŁA nr VI-50-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf  z 2011r. Nr 76 poz.948  
47. Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody. - uchylona uchwałą Rady Gminy Lubrza nr VIII/68/2011 z dnia 24 października 2011r.
PDFUCHWAŁA nr VI-57-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf
 nie publikowana  
48. Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz granic ich obwodów - utraciła moc  na podstawie uchwały nr IX/80/2011 Rady Gminy Lubrza z dn.29.11.2011r. PDFUCHWAŁA nr VII-58-2011 z dn. 29.08.2011r..pdf  z 2011r. Nr 110 poz.1335  
49. Uchwała Nr VIII/70/2011 Rady Gminmy Lubrza z dnia 24 października 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza. PDFUCHWAŁANr VIII-70-2011 z dn. 2011.10.2011r..pdf  z 2011r. Nr 129 poz.1525  
50. Uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Gminmy Lubrza z dnia 24 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości , zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.- utraciła moc na podstawie uchwały nr IX/86/2011 Rady Gminy Lubrza z dn.29 listopada 2011r. PDFUCHWAŁANr VIII-73-2011 z dn. 2011.10.2011r..pdf  z 2011r. Nr 135 poz.1624  
51. Uchwała Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011r. sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/69/2015 z dn. 28.10.2015r. PDFUCHWAŁANr VIII-74-2011 z dn. 2011.10.2011r..pdf  z 2011r. Nr 130 poz.1544  
52. Uchwała Nr VIII/77/2011 Rady Gminmy Lubrza z dnia 24 października 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych- zmieniona uchwałą nr IX/85/2011 Rady Gminy Lubrza z dn.29 listopada 2011r.Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/75/2015 z dn. 28.10.2015r. PDFUCHWAŁANr VIII-77-2011 z dn. 2011.10.2011r..pdf  z 2011r. Nr 135 poz.1625  
53. Uchwała Nr VIII/78/2011Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza PDFUCHWAŁANr VIII-78-2011 z dn. 2011.10.2011r..pdf  z 2011r. Nr 130 poz.1545  
54. Uchwała Nr VIII/79/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku. PDFUCHWAŁANr VIII-79-2011 z dn. 2011.10.2011r..pdf  z 2011r. Nr 130 poz.1546  
55. Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz granic ich obwodów. PDFUCHWAŁA Nr IX-80-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf  z 2011r. Nr 154 poz.1974  
56. Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. PDFUCHWAŁA Nr IX-81-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf  z 2011r. Nr 154 poz.1976  
57. Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji PDFUCHWAŁA Nr IX-82-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf  z 2011r. Nr 154 poz.1976  
58. Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza.- utracila moc na podst. uchwały nr XXI/167/2013 z dn.22 marca 2013r. PDFUCHWAŁA Nr IX-83-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf  z 2011r. Nr 154 poz.1977  
59. Uchwała Nr IX/85/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/77/2011 z dnia 24 października 2011r w sprawie podatku od środków transportowych. PDFUCHWAŁA Nr IX-85-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf z 2011r. Nr 141 poz.1753  
60. Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/74/2015 z dn. 28.10.2015r. PDFUCHWAŁA Nr IX-86-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf  z 2011r. Nr 141 poz.1754  
61. Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Załącznika nr 3 do Uchwały nr XX/172/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 31 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wieś PRĘŻYNKA – TERENY PRZEMYSŁOWE. PDFUCHWAŁA Nr IX-87-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf  z 2012r. poz.248  
62. Uchwała Nr IX/89/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 2 egzemplarzy lip drobnolistnych i 11 egzemplarzy lip europejskich. PDFUCHWAŁA Nr IX-89-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf  z 2011 Nr 154 poz.1978  
63 Uchwała Nr XIV/119/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiazku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz określenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza PDFUchwała nr XIV.119.2012 z dn. 27.06.2012r..pdf z 2012r., poz.1072  
64. Uchwała Nr XIV/123/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu Utraciła moc na podst. Uchwały nr XXXII/220/2018 z dn. 27.03.2018r. PDFUchwała nr XIV.123.2012 z dn. 27.06.2012r..pdf z 2012r., poz.1073  
65. Uchwała Nr XV/128/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Lubrza na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
zmieniona uchwałą nr XXXIII/282/2014 z dn. 23.09.2014r. oraz uchwałą Nr IX/51/2015 z dnia 2.07.2015r. - Utraciła moc na podst. Uchwały nr XXXII/221/2018 z dn. 27.03.2018r.
PDFUchwała nr XV.128.2012 z dn.14.09.2012.pdf z 2012r.  poz.1292  
66. Uchwała Nr XV/131/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała nr XV.131.2012 z dn.14.09.2012.pdf
akt pierwotny posiada tekst jednolity
z 2012r. poz.1391  
67. Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2012 - 2016 PDFUchwała nr XV.134.2012 z dn.14.09.2012.pdf z 2012r. poz.1392  
68. Uchwała Nr XV/130/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała nr XV.130.2012 z dn.14.09.2012.pdf z 2012r. poz.1424  
69 Uchwała Nr XVI/140/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013r. PDFUchwala Nr XVI.140.2012 z dn. 31.10.2012r..pdf z 2012r. poz. 1615  
70 Uchwała Nr XIX/151/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpywowych i transportu nieczystości ciekłych utracila moc na podst. uchwały nr XX/163/2013 z dn.28 lutego 2013r. PDFUchwała Nr XIX.151.2012 z dn. 28.12.2012r.006.pdf    
71 Uchwała Nr XIX/152/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza zmieniona uchwałą Nr XXVI/202/2013 z dn. 27.09.2013r. PDFUchwała Nr XIX.152.2012 z dn. 28.12.2012r..pdf  z 2013r. poz. 459 z dn. 13.02.2013r.  
72 Uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budzetu Gminy Lubrza na rok 2013. PDFUchwała Nr XIX.158.2012 z dn. 28.12.2012r..pdf  z 2013r. poz. 557  
73 Uchwała Nr XX/163/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. PDFUchwała Nr XX.163.2013 z dn. 28.02.2013r..pdf

opublikowana  w dniu 03.06.2013r. poz 1282

Uchwała zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojew.Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr NK.III.4131.6.27.2013.KK z dnia 31.05.2013r.

WYROK WSA z dnia 17.10.13r. sygn. II SA/Op 298/13  nieważność § 1 pkt 7,

 
74 Uchwała Nr XXI/165/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

PDFUchwała Nr XXI.165.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf

opublikowana  w dniu 11.06.2013r. poz 1376

Uchwała zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojew.Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr NK.III.4131.6.28.2013.KK z dnia 11.06.2013r.

WYROK WSA z dnia 28.10.13r. sygn. II SA/Op 299/13  nieważność § 7 pkt 1, § 10 ust. 2, § 11, § 12, § 13, § 14 ust, 2, § 17, § 18 ust. 3

 
75 Uchwała Nr XXI/167/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza.

utraciła moc na podst. Uchwały        Nr XXXI/270/14 z dn. 15.04.14r.

PDFUchwała Nr XXI.167.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf

 

opublikowana  w dniu 11.06.2013r. poz 1377

Uchwała zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojew.Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr NK.III.4131.6.29.2013.KK z dnia 11.06.2013r.

WYROK WSA z dnia 29.10.13r. sygn. II SA/Op 300/13 - stwiardzono nieważność par. 4

 
76 Uchwała Nr XXI/169/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza na 2013r.

PDFUchwała Nr XXI.169.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf opublikowana  w dniu 16.05.2013r. poz 1167)  
77 Uchwała Nr XXI/170/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza.

PDFRoztrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Opolskiego do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXI1702013 z dn. 22.03.2013r..pdf

zmieniona uchwałami : nr XXIX/232/2013 z dn. 20 grudnia 2013r., XXXIV/299/2014 z dn. 28.10.2014r.Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/65/2015 z dn. 28.10.2015r.

PDFUchwała Nr XXI.170.2013 z dn. 22.03.2013r...pdf

 

opublikowana  w dniu 31.05.2013r. poz 1274  
78 Uchwała Nr XXI/171/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.- zmieniona  uchwałą nr XXXIV/300/2014 z dn. 28.10.2014r.Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/66/2015 z dn. 28.10.2015r.

PDFUchwała Nr XXI.171.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf opublikowana  w dniu 25.04.2013r. poz 1015)  
79 Uchwała Nr XXI/172/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie postanowienia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

PDFUchwała Nr XXI.172.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (opublikowana  w dniu 12.04.2013r. poz 945)   
80 Uchwała Nr XXI/174/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia      22 marca 2013r.

   w sprawie terminu, częstotliwości i  trybu uiszczaniu opłat za    gospodarowanie   odpadami                 komunalnymi.Utraciła moc na               podst.          Uchwały nr XI/70/2015 z dn.  28.10.2015r.

PDFUchwała Nr XXI.174.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (opublikowana  w dniu 20.05.2013r. poz 1183)  
81 Uchwała Nr XXI/175/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.zmieniona uchwałą nr XXIX/233/2013 z dn. 20 grudnia 2013r.Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/71/2015 z dn. 28.10.2015r.

PDFUchwała Nr XXI.175.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (opublikowana  w dniu 20.05.2013r. poz 1184)  
82 Uchwała Nr XXII/183/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. PDFUchwała Nr XXII.183.2013 z dn. 26.04.2013r...pdf NIEWAŻNA-Roztrzygniecie nadzorcze Wojewody Opolskiego NK.III.4131.1.37.2013.KK z dn. 31.05.2013r.  
83 Uchwała Nr XXIII/188/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

PDFUchwała Nr XXIII.188.2013 z dn. 29.05.2013r...pdf

Uchylona Uchwalą Nr IV/16/20-15 z dnia 9.02.2015r.

(opublikowana  w dniu 10.06.2013r. poz 1355)  
84 Uchwała Nr XXIV/193/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013r. zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013r. PDFUchwała Nr XXIV.193.2013 z dn. 26.06.2013r..pdf (opublikowana  w dniu 05.07.2013r. poz 1619)  
85 Uchwała Nr XXIV/195/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013r. określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. PDFUchwała Nr XXIV.195.2013 z dn. 26.06.2013r..pdf
TEKST JEDNOLITY - Uchwała Nr XXXVI/257/2018 z dn. 31.10.2018r.
(opublikowana  w dniu 02.07.2013r. poz 1555)  
86 Uchwała Nr XXV/199/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 sierpnia 2013r. zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013r. PDFUCHWAŁA nr XXV.199.2013 z dnia 30.08.2013r...pdf (opublikowana  w dniu 10.09.2013r. poz 1955)  
87 Uchwała Nr XXVI/201/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013r. uchwalenia Statu Gminy Lubrza - uchylona uchwałą Nr XXXV/248/2018 z dn. 20.09.2018r. PDFUchwała Nr XXVI.201.2013 z dn. 27.09.2013r..pdf (opublikowana  w dniu 09.10.2013r. poz 2125)  
88 Uchwała Nr XXVI/202/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013r. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. PDFUchwała Nr XXVI.202.2013 z dn. 27.09.2013r..pdf (opublikowana  w dniu 09.10.2013r. poz 2126)  
89 Uchwała Nr XXVI/206/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013r. zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013r. PDFUchwała Nr XXVI.206.2013 z dn. 27.09.2013r..pdf (opublikowana  w dniu 09.10.2013r. poz 2127)  
90 Uchwała Nr XXVII/209/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r.  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2013 rok. PDFw sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok.

 

(opublikowana  w dniu 08.11.2013r. poz 2424)  
91 Uchwała Nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r.

 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA-LUBRZA.

PDFUchwala Nr XXVII.212.2013 z dn.30.10.2013r..pdf

 

(opublikowana  w dniu 18.11.2013r. poz 2517)  
92 Uchwała Nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA.

PDFUchwała Nr XXVII.214.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf

 

(opublikowana  w dniu 18.11.2013r. poz 2518)  
93 Uchwała Nr XXVII/216/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE-NOWY BROWINIEC.

PDFUchwała Nr XXVII.216.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf

 

(opublikowana  w dniu 18.11.2013r. poz 2519)  
94 Uchwała Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy PDFUchwała Nr XXVII.218.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf

 

(opublikowana  w dniu 18.11.2013r. poz 2520)  
95 Uchwała Nr XXVII/221/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r.

nadania nazwy „Rondo Stanisława Szozdy”.

PDFUchwała Nr XXVII.221.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf

 

(opublikowana  w dniu 08.11.2013r. poz 2425)  
96 Uchwała Nr XXVIII/224/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2013r. zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013r. PDFUchwała Nr XXVIII.224.2013 z dn. 29.11.2013r..pdf

 

 

opublikowana  w dniu 04.12.2013r. poz 2647)  
97 Uchwała Nr XXIX/230/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013r. PDFUchwała nr XXIX.230.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf

 

 

opublikowana  w dniu 27.12.2013r. poz 2885)  
98 Uchwała Nr XXIX/232/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXIX.232.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf

zmieniona uchwałą nr XXXIV/299/2014 z dnia 28.10.2014.Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/65/2015 z dn. 28.10.2015r.

opublikowana  w dniu 27.12.2013r. poz 2886)  
99 Uchwała Nr XXIX/233/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała nr XXIX.233.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf

 

 

opublikowana  w dniu 27.12.2013r. poz 2887)  
100 Uchwała Nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2014r.

PDFUchwała nr XXIX.235.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf

 

 

opublikowana  w dniu 27.12.2013r. poz 2888)  
101 Uchwała Nr XXX/238/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. PDFUchwała Nr XXX.238.2014r. z dn. 13.02.2014r...pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.02.2014r. poz 489  
102 Uchwała Nr XXX/239/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata2014-2020. PDFUchwała Nr XXX.239.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.02.2014r. poz 490  
103 Uchwała Nr XXX/240/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2014 rok. PDFUchwała Nr XXX.240.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 19.02.2014r. poz 491  
104 Uchwała Nr XXX/243/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

PDFUchwała Nr XXX.243.2014r. z dn. 13.02.2014r...pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 19.02.2014r. poz 492  
105 Uchwała Nr XXX/244/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Lubrza oraz zasad jego ustalania.

PDFUchwała Nr XXX.244.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 19.02.2014r. poz 493  
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XXX.244.2014.pdf

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJ. OPOLSK. NR NK.III.4131.1.31.2014.KK z dn. 21.03.2014r.  
106 Uchwała Nr XXX/245/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r. ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w gminie Lubrza PDFUchwała Nr XXX.245.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf
 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 19.02.2014r. poz 494.  
107 Uchwała Nr XXX/258/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2014. PDFUchwała Nr XXX.258.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 19.02.2014r. poz 495. Uchwała nieważna Wyrok ądu Admin. z dnia 23.10.2014r.  
108 Uchwała Nr XXX/259/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 45 sztuk lipy drobnolistnej i 1 sztuki lipy szerokolistnej

PDFUchwała Nr XXX.259.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.02.2014r. poz 496  
109 Uchwała Nr XXXI/261/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 300 sztuk lipy drobnolistnej,  12 sztuk lipy szerokolistnej i 1sztuki kasztanowca białego.- uchylona uchwałą NrXXXII/281/2014 z dn. 17.06.2014r.

PDFUchwała Nr XXXI.261.2014r. z dn. 15.04.2014r..pdf

 

 

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 22.04.2014r. poz 1138  
110 Uchwała Nr XXXI/267/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014r.

 w sprawie  zmian  budżetu Gminy  Lubrza na  2014 rok.

PDFUchwała Nr XXXI.267.2014r. z dn. 15.04.2014r..pdf

 

 

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 22.04.2014r. poz 1139  
111 Uchwała Nr XXXI/270/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014r.

 w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza
uchylona uchwałą Nr XIII/95/2016 z dn. 02.02.2016r.

PDFUchwała Nr XXXI.270.2014r. z dn. 15.04.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 22.04.2014r. poz 1140  
112 Uchwała Nr XXXI/271/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014r.

 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lubrza do stanu faktycznego Utraciła moc na podst. Uchwały nr XXXII/220/2018 z dn. 27.03.2018r.

PDFUchwała Nr XXXI.271.2014r. z dn. 15.04.2014r..pdf

 

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 18.04.2014r. poz 1124  
113 Uchwała Nr XXXII/275/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2014r.

 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza.

PDFUchwała Nr XXXII.275.2014r. z dn. 17.06.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 23.06.2014r. poz 1553  
114 Uchwała Nr XXXII/276/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2014r. sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2014 rok. PDFUchwała Nr XXXII.276.2014r. z dn. 17.06.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 23.06.2014r. poz 1554  
115 Uchwała Nr XXXII/281/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2014r.

 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubrza nr XXXI/261/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.

PDFUchwała Nr XXXII.281.2014r. z dn. 17.06.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 23.06.2014r. poz 1555  
116 Uchwała Nr XXXIII/282/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia     23 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Utraciła moc na podst. Uchwały nr XXXII/221/2018 z dn. 27.03.2018r. PDFUchwała Nr XXXIII.282.2014 z dnia 23.09.2014r..pdf opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.09.2014r. poz 2105  
117 Uchwała Nr XXXIII/285/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2014r.  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA PDFUchwała nr XXXIII.285.2014 z dn. 23.09.2014r..pdf opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 03.10.2014r. poz 2158  
zmieniona uchwałą Nr XXX/205/2017 z dn. 22.12.2017r.PDFUchwała Nr XXX.205.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 11.01.2018r. poz 152
118

Uchwała Nr XXXIII/288/2014 Rady Gminy Lubrza              z dnia  23 września 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2014 PDFUchwała Nr XXXIII.288.2014 z dnia 23.09.2014r..pdf
 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.09.2014r. poz 2106  
119 Uchwała Nr XXXIII/290/2014              Rady Gminy Lubrza      z dnia 23 września 2014r.                                                                   w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 57 sztuk lipy drobnolistnej i 2 szt. lipy szerokolistnej PDFUchwała Nr XXXIII.290.2014 z dnia 23.09.2014r..pdf
 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.09.2014r. poz 2107  
120 Uchwała Nr XXXIV/295/2014             Rady Gminy Lubrza z dnia 28.10.2014r.      

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2014 rok

PDFUchwała nr XXXIV.295.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf
 
opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 31.10.2014r. poz 2352  
121 Uchwała Nr XXXIV/299/2014             Rady Gminy Lubrza z dnia 28.10.2014r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza.

PDFUchwała nr XXXIV.299.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf Utraciła moc na podst. Uchwały
nr XI/65/2015 z dn. 28.10.2015r.

 
opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 31.10.2014r. poz 2353  
122 Uchwała Nr XXXIV/300/2014             Rady Gminy Lubrza z dnia 28.10.2014r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/171/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu   i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XXXIV.300.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf
 
opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 31.10.2014r. poz 2354  
123 Uchwała Nr XXXIV/301/2014             Rady Gminy Lubrza z dnia 28.10.2014r. 

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy.

PDFUchwała nr XXXIV.301.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf
 
opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 31.10.2014r. poz 2355  
124 Uchwała Nr XXXIV/302/2014             Rady Gminy Lubrza z dnia 28.10.2014r. 

w sprawie  nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubrzy.

PDFUchwała nr XXXIV.302.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf
 
opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 31.10.2014r. poz 2356  
Kadencja 2014-2018  
1. Uchwała Nr II/5/2014     Rady Gminy Lubrza z dnia 03.12.2014r.  w sprawie  zmian  budżetu GminyLubrza na  2014 rok PDFUchwała Nr II.5.2014r. z dn. 03.12.2014r..pdf
 
opublikowana w dniu 5.12.2014r. poz 2703  
2. Uchwała Nr III/9/2014     Rady Gminy Lubrza z dnia 17.12.2014r.  zmian budżetu Gminy Lubrza na 2014r. PDFUchwała Nr III.9.2014 z dnia 17 grudnia 2014r..pdf
 
opublikowana w dniu 22.12.2014r. poz 2792  
3. Uchwała Nr III/11/2014     Rady Gminy Lubrza z dnia 17.12.2014r. 

uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

PDFUchwała Nr III.11.2014 z dnia 17 grudnia 2014r..pdf
 
opublikowana w dniu 22.12.2014r. poz 2793 - uchwała nieważna - Wyrok Woj. Sądu Admin. w Opolu sygn. akt. SA/Op 288/15 z dn. 22.09.2015r.
PDFWyrok - sygn. akt II SA.Op 288.15.pdf
 
 
4. Uchwała Nr III/15/2014     Rady Gminy Lubrza z dnia 17.12.2014r.  budżetu Gminy Lubrza na 2015r. PDFUchwała Nr III.15.2014 z dnia 17 grudnia 2014r..pdf
 
opublikowana w dniu 22.12.2014r. poz 2794  
5. Uchwała Nr IV/16/2015    Rady Gminy Lubrza z dnia 9.02.2015r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - utraciła moc na podst. uchwały nr XVIII/135/2016 z dn.25.10.2016r.

PDFUchwała Nr IV.16.2015 z dnia 9 lutego 2015r..pdf
 
opublikowana w dniu 12.02.2015r. poz 327  
6. Uchwała Nr V/22/2015     Rady Gminy Lubrza z dnia 26.02.2015r.  w sprawie  zmian  budżetu GminyLubrza na  2015 rok PDFUchwała Nr V.22.2015 z dnia 26 lutego 2015r..pdf
 
opublikowana w dniu 03.03.2015r. poz 487 - weszła w zycie z dniem podjęcia  
7. Uchwała Nr VI/25/2015     Rady Gminy Lubrza z dnia 25.03.2015r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PDFUchwała nr VI.25.2015 z dnia 25 marca 2015r..pdf
 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 01.04.2015r. poz 785  
8. Uchwała Nr VI/26/2015     Rady Gminy Lubrza z dnia 25.03.2015r. 

w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2015

PDFUchwała nr VI.26.2015 z dnia 25 marca 2015r..pdf

 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 01.04.2015r. poz 786
NIEWAŻNA

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Opolskiego z dn.29.04.15r..pdf

 
 
9. Uchwała Nr VI/27/2015     Rady Gminy Lubrza z dnia 25.03.2015r.  w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok PDFUchwała nr VI.27.2015 z dnia 25 marca 2015r..pdf
 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 08.04.2015r. poz 909 - weszła w zycie z dniem podjęcia  
10. Uchwała Nr VI/30/2015     Rady Gminy Lubrza z dnia 25.03.2015r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Trzebina

PDFUchwała Nr VI.30.2015 z dnia 25 marca 2015r..pdf
 

publikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 14.04.2015r. poz 988 - data wejścia w życie
15 maja 2015r.

 
11 Uchwała Nr VII/34/2015     Rady Gminy Lubrza z dnia 25.03.2015r.  w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok PDFUchwała Nr VII.34.2015 z dnia 21 kwietnia 2015r..pdf
 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 21.04.2015r. poz 1050 - weszła w zycie z dniem podjęcia  
12 Uchwała NrVIII/45/2015  Rady Gminy Lubrza z dnia 8.06.2015r.  w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok PDFUchwała Nr VIII.45.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf
 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 16.06.2015. poz 1437- weszła w zycie z dniem podjęcia  
13 Uchwała NrVIII/47/2015  Rady Gminy Lubrza z dnia 8.06.2015r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Trzebina”

PDFUchwała Nr VIII.47.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf
 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 22.06.2015. poz 1470 data wejścia w życie 23 lipca 2015r.  
14 Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8.06.2015r. 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2015 - 2019

PDFUchwała Nr VIII.48.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf
 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 12.06.2015. poz 1429 data wejścia w życie 26 czerwca 2015r.  
15 Nr IX/51/2015 z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Utraciła moc na podst. Uchwały nr XXXII/221/2018 z dn. 27.03.2018r. PDFUchwała nr IX.51.2015 z dnia 2 lipca 2015r..pdf
 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 07.07.2015. poz 1648 data wejścia w życie 21 lipca 2015r.        
16 Nr IX/52/2015 z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok PDFUchwała nr IX.52.2015 z dnia 2 lipca 2015r..pdf
 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 10.07.2015. poz 1429 - weszła w zycie z dniem podjęcia        
17 Nr X/55/2015 z dnia 10 września 2015r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 2 sztuk lipy drobnolistnej

PDFUchwała nr X.55.2015 z dnia 21 września 2015r.pdf
 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 25.09.2015. poz 2031 data wejścia
w życie 10.10.
 2015r.
 
18 Nr X/56/2015 z dnia 10 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza

PDFUchwała nr X.56.2015 z dnia 21 września 2015r..pdf
akt pierwotny posiada tekst jednolity
 
publikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 25.09.2015. poz 2032 data wejścia w życie 10.10. 2015r.  
19 Nr X/57/2015 z dnia 10 września 2015r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok PDFUchwała nr X.57.2015 z dnia 21 września 2015r..pdf
 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 30.09.2015. poz 2062 - weszła w zycie z dniem podjęcia  
20 Nr XI/64/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubrza przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia.


PDFUchwała Nr XI.64.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2344)  
21 Nr XI/65/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza - zmieniona Uchwałą Nr XIX/140/2016 z dn. 22.11.2016r

PDFUchwała Nr XI.65.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf

 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2345)  
22 Nr XI/66/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmieniona Uchwałą Nr XIX/141/2016 z dn. 22.11.2016r

PDFUchwała Nr XI.66.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf

 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2346)  
23 Nr XI/67/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.

PDFUchwała Nr XI.67.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2347)  
24 Nr XI/68/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe PDFUchwała Nr XI.68.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2348)  
25 Nr XI/69/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie poboru podatków, opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  PDFUchwała Nr XI.69.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2349)  
26 Nr XI/70/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
PDFUchwała Nr XI.70.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2350)  
27 Nr XI/Nr XI/71/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości płaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała Nr XI.71.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2351)  
28 Nr XI/73/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej PDFUchwała Nr XI.73.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2352)  
29 Nr XI/74/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku

utraciła moc na podst.uchwały Nr XII/84/2015 z dn. 9.12.2015r.

PDFUchwała Nr XI.74.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2353)  
30 Nr XI/75/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych  PDFUchwała Nr XI.75.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2354)  
31 Nr XI/76/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji
w sprawie podatku leśnego
PDFUchwała Nr XI.76.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2355)  
32 Nr XI/77/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok PDFUchwała Nr XI.77.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 12.11.2015r. poz. 2506)  
33 Nr XI/79/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji
w sprawie podatku rolnego.

PDFUchwała Nr XI.79.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2356)  
34 Nr XII/84/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku

PDFUchwała nr XII.84.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
z dn. 14.12.2015r, poz. 3050
 
35 Nr XII/85/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

PDFUchwała nr XII.85.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
z dn. 14.12.2015r, poz. 3051
 
36 Nr XII/86/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok

PDFUchwała nr XII.86.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskieg
z dn. 15.12.2015r, poz. 3086
 
37 Nr XII/92/2015 z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uchwale nia budżetu gminy Lubrza na 2016r. PDFUchwała nr XII.92.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z 2015r. z dn. 16.12.2015r, poz. 3093  
38 Nr XIII/93/2016 z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2016 rok PDFUchwała Nr XIII.93.2016 z dnia 2 lutego 2016r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 10.02.2016r. poz.382)  
39 Nr XIII/95/2016 z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XIII.95.2016 z dnia 2 lutego 2016r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskieo z dn.9.02.2016r, poz. 359  
40 Nr XIII/97/2016 z dnia 2 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubrza.

PDFUchwała Nr XIII.97.2016 z dnia 2 lutego 2016r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskieo z dn.9.02.2016r, poz. 360  
41 Nr XIV/104/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2016 PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.104.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskieo z dn.31.03.2016r, poz. 727  
42 Nr XIV/109/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.109.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskieo z dn.31.03.2016r, poz. 728  
43 Nr XIV/110/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.110.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf Dziennik Urzędowy Woj. Opolskieo z dn.10.02.2017r, poz. 467  
44 Nr XIV/111/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2016. PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.111.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf

 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 01.04.2016r. poz. 745)  
45 XV/115/2016 z dnia
27 kwietnia 2016r.
w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2016. PDFUchwała Nr XV.115.2016 z dnia 27 kwietnia 2016r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 09.05.2016r. poz. 1047)  
46 XVI/121/2016 z dnia
16 czerwca 2016r.
w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2016. PDFUCHWAŁA nr XVI.121.2016 z dnia 16 czerwca 2016r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 30.06.2016r. poz. 1410)  
47 XVII/126/2016 z dnia
27 września 2016r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubrza, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów PDFUchwała Nr XVII.126.2016 z dnia 27 września 2016r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 30.09.2016r. poz. 1970)  
48 XVII/128/2016 z dnia
27 września 2016r.
w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2016. PDFUchwała Nr XVII.128.2016 z dnia 27 września 2016r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 6.10.2016r. poz. 2007)    
49 XVIII/131/2016 z dnia
25 października 2016r.

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym gminy

PDFUchwała Nr XVIII.131.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.31.10.2016r. poz. 2195)  
50 XVIII/132/2016 z dnia
25 października 2016r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

PDFUchwała Nr XVIII.132.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.31.10.2016r. poz. 2196)  
51 XVIII/133/2016 z dnia
25 października 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Lubrza
Uchylona Uchwałą Nr XIX/140/2016 z dn. 22.11.2016r.

PDFUchwała Nr XVIII.133.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf

 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.31.10.2016r. poz. 2197)  
52 XVIII/134/2016 z dnia
25 października 2016r.

zmieniająca uchwałę nr XI/66/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchylona Uchwałą Nr XIX/141/2016 z dn. 22.11.2016r.

PDFUchwała Nr XVIII.134.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf

 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.31.10.2016r. poz. 2198)  
53 XVIII/135/2016 z dnia
25 października 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

PDFUchwała Nr XVIII.135.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 31.10.2016r. poz. 2199)  
54 XVIII/136/2016 z dnia
25 października 2016r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2016 rok

PDFUchwała Nr XVIII.136.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 8.11.2016r. poz. 2310)  
55 XIX/140/2016 z dnia
22 listopada 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XIX.140.2016 z dnia 22 listopada 2016r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 25.11.2016r, poz.2478.
 
56 XIX/141/2016 z dnia
22 listopada 2016r.

zmieniająca uchwałę nr XI/66/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XIX.141.2016 z dnia 22 listopada 2016r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 25.11.2016r, poz.2479.
 
57 XIX/142/2016 z dnia
22 listopada 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych

PDFUchwała Nr XIX.142.2016 z dnia 22 listopada 2016r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 25.11.2016r, poz.2480.
 
58 XIX/143/2016 z dnia
22 listopada 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na  2016 rok

PDFUchwała Nr XIX.143.2016 z dnia 22 listopada 2016r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 7.12.2016r, poz.2618.
 
59 XX/148/2016 z dnia
20 grudnia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016r. PDFUchwała Nr XX.148.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 2.01.2017r, poz.12.
 
60 XX/150/2016 z dnia
20 grudnia 2016r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016r. PDFUchwała Nr XX.150.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 2.01.2017r, poz.13.
 
61 XX/152/2016 z dnia
20 grudnia 2016r.
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza PDFUchwała Nr XX.152.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 23.12.2016r, poz.2838.
 
62 XX/155/2016 z dnia
20 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2017r. PDFUchwała Nr XX.155.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 3.01.2017r, poz.42.
 
63 XXI/158/2017 z dnia
17 stycznia 2017r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017r. PDFUchwała Nr XXI.158.2017 z dnia 17 stycznia 2017r..pdf Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 2.02.2017r. poz. 365)  
64 XXII/160/2017 z dnia
24 lutego 2017r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2017.

PDFUchwała nr XXII.160.2017 z dnia 24 lutego 2017r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 1.03.2017r. poz. 614)  
65 XXII/162/2017 z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017r.
PDFUchwała nr XXII.162.2017 z dnia 24 lutego 2017r..pdf
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 8.03.2017r. poz. 727)  
66 XXIII/164/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PDFUchwała Nr XXIII.164.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 30.03.2017, poz. 938  
67 XXIII/165/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza   w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem  tych szkół oraz określenie liczby  punktów  i  dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów

PDFUchwała Nr XXIII.165.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 30.03.2017, poz. 939  
68 XXIII/166/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

PDFUchwała Nr XXIII.166.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 30.03.2017, poz. 940  
69 XXIII/168/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

PDFUchwała Nr XXIII.168.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf
 
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 31.03.2017r. poz. 961)

 

 
70 XXIII/169/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza - zmieniona uchwałami : nr XXVII/184/2017 z dn. 13.07.2017r., nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018r.

PDFUchwała Nr XXIII.169.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf

(Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 31.03.2017r. poz. 962)  
71 XXIII/170/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2017r.

PDFUchwała Nr XXIII.170.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf
 
(Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 6.04.2017r. poz. 1073)  
72 XXIII/173/2017 z dnia 28 marca 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała Nr XXIII.173.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf
 
(Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 31.03.2017r. poz. 963)  
73 XXIV/176/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. 2017r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2017r. PDFUchwała Nr XXIV.176.2017 z dnia 26 kwietnia 2017r..pdf
 
(Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 5.05.2017r. poz. 1361)  
74 XXVI/182/2017 z dnia 20 czerwca 2017r. 2017r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2017r. PDFUchwała Nr XXVI.182.2017 z dnia 20 czerwca 2017r..pdf
 
(Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 28.06.2017r. poz. 1723)  
75 XXVII/184/2017 z dnia 13 lipca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXVII.184.2017 z dnia 13 lipca 2017r..pdf

 
(Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 17.07.2017r. poz. 1989)
data wejścia w życie : 1.08.2017r.
 
76 XXVIII/187/2017 z dnia 13 lipca 2017r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2017r.

PDFUchwała Nr XXVIII.187.2017 z dnia 28 września 2017r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 10.10.2017r. poz. 2498  
77 XXIX/192/2017 z dnia 31 października 2017r. sprawie ustalenie zasad wypłacania diet radnym gminy. PDFUchwała Nr XXIX.192.2017 z dnia 31 października 2017r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 7.11.2017r. poz. 2747    
78 XXIX/194/2017 z dnia 31 października 2017r.   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały NrXXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15.10.2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXIX.194.2017 z dnia 31 października 2017r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 6.11.2017r. poz. 2735  
79 XXIX/195/2017 z dnia 31 października 2017r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2017r. PDFUchwała Nr XXIX.195.2017 z dnia 31 października 2017r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 10.11.2017r. poz. 2792  
79 XXX/197/2017 z dnia
22 grudnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXX.197.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 29.12.2017r. poz. 3377  
80 XXX/198/2017 z dnia
22 grudnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XXX.198.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 29.12.2017r. poz. 3376  
81 XXX/199/2017 z dnia
22 grudnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXX.199.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 29.12.2017r. poz. 3375  
82 XXX/205/2017 z dnia
22 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza PDFUchwała Nr XXX.205.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 11.01.2018r. poz. 152  
83 XXX/207/2017 z dnia
22 grudnia 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  zmian budżetu Gminy Lubrza na  2017 rok. PDFUchwała Nr XXX.207.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 03.01.2018r. poz. 22  
84 XXX/210/2017 z dnia
22 grudnia 2017r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. PDFUchwała Nr XXX.210.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 29.12.2017r. poz. 3355  
85 XXX/214/2017 z dnia
22 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2018 rok.  PDFUchwała Nr XXX.214.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 04.01.2018r. poz. 52  
86 XXXI/216/2017 z dnia
6 lutego 2018r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018r. PDFUchwała Nr XXXI.216.2018 z dnia 6 lutego 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 15.02.2018r. poz. 476  
87 XXXII/218/2018 z dnia
27 marca 2018r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienie osobom bezdomnym PDFUchwała Nr XXXII.218.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 4.04.2018r. poz. 978  
88 XXXII/219/2018 z dnia
27 marca 2018r.
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2018

PDFUchwała Nr XXXII.219.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 4.04.2018r. poz. 979  
89 XXXII/220/2018 z dnia
27 marca 2018r.
podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. PDFUchwała Nr XXXII.220.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 4.04.2018r. poz. 980  
90 XXXII/221/2018 z dnia
27 marca 2018r.
podziału Gminy Lubrza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/226/2018 z dn. 24.04.2018r.
PDFUchwała Nr XXXII.221.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 4.04.2018r. poz. 981  
91 XXXII/222/2018 z dnia
27 marca 2018r.
zmian budżetu gminy Lubrza na 2018r. PDFUchwała Nr XXXII.222.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.11.04.2018r. poz. 1187  
92 XXXIII/226/2018 z dnia
24 kwietnia 2018r.
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej PDFUchwała Nr XXXIII.226.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.7.05.2018r. poz. 1382  
93 XXXIII/228/2018 z dnia
24 kwietnia 2018r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018 r. PDFUchwała Nr XXXIII.228.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.7.05.2018r. poz. 1383  
94 XXXIII/230/2018 z dnia
24 kwietnia 2018r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  prowadzonych  przez Gminę Lubrza. PDFUchwała Nr XXXIII.230.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.30.04.2018r. poz. 1348  
95 XXXIV/234/2018 z dnia
14 czerwca 2018r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017 – 2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza, PDFUchwała Nr XXXIV.234.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.18.06.2018r. poz. 1794  
96 XXXIV/235/2018 z dnia
14 czerwca 2018r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lubrza, PDFUchwała Nr XXXIV.235.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.18.06.2018r. poz. 1795  
97 XXXIV/236/2018 z dnia
14 czerwca 2018r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lubrza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - utraciła moc na podst. uchwały Nr XXXV/247/2018 z dn. 20.09.2018r. PDFUchwała Nr XXXIV.236.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.18.06.2018r. poz. 1796  
98 XXXIV/239/2018 z dnia
14 czerwca 2018r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018r. PDFUchwała Nr XXXIV.239.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.20.06.2018r. poz. 1809  
99 XXXIV/242/2018 z dnia
14 czerwca 2018r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza PDFUchwała Nr XXXIV.242.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.18.06.2018r. poz. 1797  
100 XXXV/247/2018 z dnia
20 września 2018r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lubrza miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych

PDFUchwała Nr XXXV.247.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.20.09.2018r. poz. 2588  
101 XXXV/248/2018 z dnia
20 września 2018r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XXXV.248.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.26.09.2018r. poz. 2609  
102 XXXV/249/2018 z dnia
20 września 2018r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

PDFUchwała Nr XXXV.249.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.25.09.2018r. poz. 2589  
103 XXXV/250/2018 z dnia
20 września 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XXXV.250.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.20.09.2018r. poz. 2590  
104 XXXV/251/2018 z dnia
20 września 2018r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza

PDFUchwała Nr XXXV.251.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.20.09.2018r. poz. 2591  
105 XXXV/252/2018 z dnia
20 września 2018r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza

PDFUchwała Nr XXXV.252.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.20.09.2018r. poz. 2592  
106 XXXV/253/2018 z dnia
20 września 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XXXV.253.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.20.09.2018r. poz. 2593  
107 XXXV/254/2018 z dnia
20 września 2018r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018 r.

PDFUchwała Nr XXXV.254.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.1.10.2018r. poz. 2657  
108 XXXV/256/2018 z dnia
20 września 2018r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XXXV.256.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.20.09.2018r. poz. 2594  
109 XXXVI/257/2018 z dnia
31 października 2018r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków PDFUchwała Nr XXXVI.257.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.08.11.2018r. poz. 3123  
110 XXXVI/259/2018 z dnia
31 października 2018r.
w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXXVI.259.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf

 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.06.11.2018r. poz. 3078  
111 XXXVI/260/2018 z dnia
31 października 2018r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej PDFUchwała Nr XXXVI.260.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.08.11.2018r. poz. 3120  
112 XXXVI/261/2018 z dnia
31 października 2018r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXXVI.261.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.02.11.2018r. poz. 3041  
113 XXXVI/262/2018 z dnia
31 października 2018r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXXVI.262.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.09.11.2018r. poz. 3121  
114 XXXVI/263/2018 z dnia
31 października 2018r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018 r.

PDFUchwała Nr XXXVI.263.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.13.11.2018r. poz. 3172  
           

 

Wstaw kolumnę z prawej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 


.