WYBIERZ JĘZYK:

Projekt systemowy pt.„Powrót do zatrudnienia”

Projekt systemowy pt.„Powrót do zatrudnienia” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Projekt „Powrót do zatrudnienia” wpisuje się w program Specjalnej Strefy Demograficznej i ma na celu zaktywizowanie osób pozostających bez pracy i tym samym przyczyni się do powrotu do aktywności zawodowej rodziców dzieci do lat 3 poprzez poprawę dostępu do opieki nad nimi.

Podjęte w ramach projektu działania będą przeciwdziałać postępującej depopulacji ponieważ:

- zwiększona zostanie dostępność do usług opieki nad dzieckiem do lat 3,

- wzrośnie dyspozycyjność rodziców małych dzieci (głównie kobiet), co z kolei spowoduje wzrost ich aktywności na rynku pracy,

- zatrudnienie w okresie od 6 do 18 miesięcy otrzymają osoby pozostające bez zatrudnienia, które w innej sytuacji mogłyby opuścić region w celu poszukiwania pracy,

- wdrażana usługi opieki nad dzieckiem będą atrakcyjne dla osób młodych spoza regionu i mogą przyczynić się do decyzji o zamieszkaniu na terenie Opolszczyzny.
 

Termin realizacji projektu:

kwiecień 2013 r. – czerwiec 2015r.
 

Cel projektu:

Celem głównym Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej
i zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 600 osób zamieszkujących teren woj. opolskiego poprzez zdobycie nowych kwalifikacji, wzrost wiedzy i kompetencji oraz doświadczenia zawodowego, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w zawodzie opiekuna dziennego dzieci do lat 3.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy), które mieszczą się w przedziale wiekowym od 18-64 lat oraz posiadają wykształcenie minimum średnie i mieszkają w woj.opolskim. Ponadto osoby, które zdecydują się przystąpić do projektu muszą spełnić wymogi określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011r.
 

Działania w ramach projektu:

Realizator projektu zapewnia bezpłatne szkolenie w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat 3. Szkolenie podstawowe w wymiarze 160 godzin, z czego 30 h to praktyka w żłobku. Proponujemy również szkolenie dla osób, które zainteresowane są pracą w żłobku w wymiarze 280 godzin oraz 40 godzinny kurs uzupełniający dla osób, które posiadają udokumentowane kwalifikacje w zawodach: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Po uzyskaniu certyfikatu ukończenia szkolenia uczestnicy projektu mogą podjąć zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuna dziennego (osoby wybrane w drodze konkursu ogłoszonego przez gminy), a wynagrodzenie za wykonywaną pracę będzie finansowane w ramach projektu.

Ulotka1.jpeg

Ulotka2.jpeg

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są pod adresem www.opiekun.wup.opole.pl

 

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1689 | 42739 | 3399397
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera