WYBIERZ JĘZYK:

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:


1.Wniosek samorządowej jednostki organizacyjnej nie posiadających osobowości prawnej o oddanie w trwały zarząd nieruchomości.

WNIOSEK.pdf  WNIOSEK.doc

2.Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu

3.Wypis z ewidencji gruntów

4.Statut jednostki

 


Kogo dotyczy:
 
Oddania nieruchomości stanowiących własność Gminy na rzecz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.


Miejsce załatwienia:
 
Urząd Gminy w Lubrzy z siedzibą przy ulicy Wolności 73, 48-231 Lubrza


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Wiesława Tomaszewska Podinspektor ds. Gospodarowania Mieniem w Urzędzie Gminy w Lubrzy II piętro pok.201


Telefon informacyjny:
 
77 407 46 54 lub 77 407 46 50 wew.24


E-mail informacyjny:
 


Godziny pracy:
 
pn-pt 7:00 - 15:00


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
Termin udzielania odpowiedzi na złożony wniosek-w ciągu 1-go miesiąca.


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd następuje decyzją administracyjną oraz protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie 6-ciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Opłaty skarbowe:
 
Od wniosków nie pobiera się opłaty skarbowej.
 
Podstawy prawne:
 
art. 43-45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)
 
Tryb odwoławczy:
 
Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubrza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Uwagi:
 
Dokumenty wymienione w pkt 2-3 winny być złożone w oryginale natomiast pozostałe dokumenty w potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopiach.
Kopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik Urzędu
POWRÓT NA STRONĘ GMINY WIRTUALNY URZĄD
Licznik wizyt: 556 | 38561 | 3395219