WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza 13.02.2014

PRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXX SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

w dniu 13 lutego  2014r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 20 grudnia 2013r.
 4. Spotkanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu. Omówienie sprawy związanej z wycinką drzewostanu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza – Dobroszewice, stanowiącego pomnik przyrody – Aleja Lipowa.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Gminy za rok 2013.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7.  Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 20 grudnia 2013r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał :
 • w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy (projekt nr OR.0006.XXX.109.2014)
 • w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (projekt nr OR.0006.XXX.110.2014)
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (projekt nr OR.0006.XXX.111.2014)
 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (projekt nr OR.0006.XXX.112.2014)
 • w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej (projekt nr OR.0006.XXX.113.2014)
 • w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2014 rok (projekt nr OR.0006.XXX.114.2014)
 • w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza” (projekt nr OR.0006.XXX.115.2014)
 • w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (projekt nr OR.0006.XXX.116.2014)
 • w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Lubrza oraz zasad jego ustalania (projekt nr OR.0006.XXX.117.2014)
 • w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966; poz. 984) oraz dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984; poz. 1238) (projekt nr OR.0006.XXX.118.2014)
 • w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (projekt nr OR.0006.XXX.119.2014)
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przedłożenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2014r. (projekt nr OR.0006.XXX.120.2014)
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej            i Mieszkaniowej w Lubrzy (projekt nr OR.0006.XXX.121.2014)
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2.  Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.
Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1304 | 44238 | 3400896
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera