WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza 15.04.2014

 

PRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXXI SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

w dniu 15 kwietnia  2014r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 13 lutego 2014r.
 4. Stan dróg powiatowych na terenie gminy Lubrza - Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Prudniku.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Lubrza.
 7. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 8.  Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 13 lutego 2014r.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał :
 • w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego (projekt nr OR.0006.XXXI.133.2014).
 • w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza oraz oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (projekt nr OR.0006.XXXI.134.2014)
 • w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego działania mające na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego. (projekt nr OR.0006.XXXI.135.2014).
 • w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Pana Michała Okoń – radcę prawnego Kancelarii Prawnej sp.k Elżanowski, Cherka & Wąsowski - pełnomocnika osób skarżących, na uchwałę Nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA – LUBRZA (projekt nr OR.0006.XXXI.136.2014).
 • w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Pana Michała Okoń – radcę prawnego Kancelarii Prawnej sp.k Elżanowski, Cherka & Wąsowski - pełnomocnika osób skarżących, na uchwałę Nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA.(projekt nr OR.0006.XXXI.137.2014).
 • w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Pana Michała Okoń – radcę prawnego Kancelarii Prawnej sp.k Elżanowski, Cherka & Wąsowski - pełnomocnika osób skarżących, na uchwałę Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW –LASKOWICE - NOWY BROWINIEC. (projekt nr OR.0006.XXXI.138.2014).
 • w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora (projekt nr OR.0006.XXXI.139.2014).
 • w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2014 rok (projekt nr OR.0006.XXXI.140.2014)
 • w sprawie zmian  wieloletniej prognozy finansowej (projekt nr OR.0006.XXXI.141.2014).
 • w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (projekt nr OR.0006.XXXI.142.2014)
 • w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza. (projekt nr OR.0006.XXXI.143.2014)
 • w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Lubrza do stanu faktycznego. (projekt nr OR.0006.XXXI.144.2014).
 • w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 300 sztuk lipy drobnolistnej, 12 sztuk lipy szerokolistnej i 1 sztuki kasztanowca białego (projekt nr OR.0006.XXXI.145.2014).
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2.  Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.
Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 820 | 30433 | 3387091
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera