WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza 17.06.2014

PRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXXII SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

w dniu 17 czerwca  2014r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 15 kwietnia 2014r.
 4. Sprawozdanie z wykonanych zadań inwestycyjnych zleconych ZGKiM w Lubrzy w okresie kadencji 2010-2014
 5. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 6.  Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 15.04.2014r.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2013r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza.
  1. 1   Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji merytorycznych Rady Gminy Lubrza do     sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  2. 2   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2013r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2013r. – projekt nr OR..0006.XXXII.146.2014.
  3. 3   Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013 (wraz z uzasadnieniem).
  4. 4   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.
  5. 5  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2013r.- OR..0006.XXXII.147.2014.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał :
 • w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę nr XXX/245/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Lubrza. (projekt nr OR..0006.XXXII.148.2014),
 • w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza. (projekt nr OR..0006.XXXII.149.2014),
 • w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2013. (projekt nr OR..0006.XXXII.150.2014),
 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej ( projekt nr OR.0006.XXXII.151.2014)
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.
Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 294 | 40384 | 3515037
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera