WYBIERZ JĘZYK:

Dofinansowanie zakupu podręczników - Wyprawka szkolna. 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Wójt Gminy Lubrza, zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  informuje, że  termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony do dnia
10 września 2014 r.

 1. Zgodnie z w/w  Rozporządzeniem, programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w roku szkolnym 2014/2015 w:
  1. klasach II- III lub VI szkoły podstawowej,
  2. klasach II-III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  3. klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,
  4. klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  5. klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  6. klasie III liceum plastycznego,
  7. klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
 2. W 2014 r. programem będą objęci także uczniowie:
  1. słabowidzący,
  2. niesłyszący,
  3. słabo słyszący,
  4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
   z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w punktach a-g, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do następujących szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

 

 

Kwota 

Grupa uczniów uprawniona do otrzymania danej kwoty

do kwoty
175 zł

Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania (bezpł.)

do kwoty
225 zł

 1. Dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej;
 2. Dla uczniów:

a)niepełnosprawnych klas II lub III szkoły podstawowej

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe stopniu umiarkowany lub znacznym klas IV-VI szkół podstawowych lub gimnazjów nie korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego.

      3. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych.

do kwoty
770 zł

 1. Dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących, sabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klas II-III szkoły podstawowej
 2. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

-w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) lub materiałów edukacyjnych, ich koszt nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł.

do kwoty
325 zł

 1. Dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;
 2. Dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym   w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

do kwoty
770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (nie będących podręcznikami do kształcenia specjalnego ich koszt nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

do kwoty
350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym ): gimnazjum nie korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego.

do kwoty
607 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami sprzężonymi,w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,

- w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego), ich koszt nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł.

do kwoty
390 zł

          1.dla uczniów klas III  zasadniczej szkoły zawodowej,

          2.dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe stopniu umiarkowanym lub znacznym)

do kwoty
445 zł

 1. dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;
 2. dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawości jest upośledzenie umysłowe stopniu umiarkowanym lub znacznym): liceum ogólnokształcące lub technikum.
 1. Pomocy udziela się uczniom klas II, III i VI szkoły podstawowej i klas III szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 ze zm.) tj. aktualnie 539 zł netto na osobę w rodzinie.
 2. W przypadku uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej i klas III szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, niespełniających powyższego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, w przypadkach określonych w
  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), przy czym liczba uczniów mogąca otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona do 5% ogólnej  liczby uczniów w gminie, rozpoczynających w roku szkolny 2014/2015 naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej i w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej.
 3. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 4. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015, w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Lubrza– tj. do 10 września 2014 r.
 5. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów.
  W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów.
 6. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 7. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast informacji i zaświadczeń o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 8. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
 9. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami  sprzężonymi – również zakupu materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 10. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.
 11. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

Wnioski są również do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2014/2015

DOCoświadczenie.doc

Wniosek na dofinansowanie zakupu podręczników: DOCWniosek 1.doc

Wniosek na dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia niepełnosprawnego: DOCWniosek 2.doc

PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finasowej uczniom na zakup podręczników.pdf

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 223 | 40313 | 3514966
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera