WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza 23.09.2014

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXXIII SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

w dniu 23 września  2014r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 17 czerwca 2014r.
 4. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego  – spotkanie z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej.
 5. Stan bezpieczeństwa publicznego – spotkanie z komendantem Powiatowym Policji.
 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 8. Informacja o zmianach wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (nowe formy aktywizacji dla osób bezrobotnych, współfinansowania zatrudnienia przez pracodawców, pożyczki na utworzenie stanowiska pracy ) – spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy.
 9. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 10.  Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 17.06.2014r.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwał :
 • w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej (projekt nr OR..0006.XXXIII.156.2014),
 • w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza oraz oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (projekt nr OR..0006.XXXIII.157.2014),
 • w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA  jest zgodny  z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”. (projekt nr OR..0006.XXXIII.158.2014),
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA (projekt nr OR..0006.XXXIII.159.2014),
 • w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej                     i Mieszkaniowej w Lubrzy (projekt nr OR..0006.XXXIII.160.2014),
 • zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 57 sztuk lipy drobnolistnej i 2 szt. lipy szerokolistnej. (projekt nr OR..0006.XXXIII.161.2014),
 • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza. (projekt nr OR..0006.XXXIII.162.2014),
 • w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2014. (projekt nr OR..0006.XXXIII.163.2014),
 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej ( projekt nr OR.0006.XXXIII.164.2014)
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

                                                                                                                 

Przewodniczący

                         Rady Gminy Lubrza

                                     Elżbieta Szwadowska

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1105 | 44650 | 3519303
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera